Tuyển dụng

DANH MỤC

Chất lượng-Tiến độ-Trách nhiệm

  Mục tuyển dụng

  Tuyển dụng quản lý văn phòng và nhân viên văn phòng làm việc tại Hà Nội, môi trường làm việc năng độ...

  Nhân viên văn phòng

  Cần tuyển dụng các nhân viên văn phòng đáp ứng yêu cầu Công ty ASEN làm việc tại 03 văn phòng tại Hà...

  Biên dịch viên tiếng Anh

  Biên dịch các tài liệu tiếng Anh - Việt, Việt – Anh, chuyên ngành khác nhau như kinh tế, thương mại...

Gọi ngay 0982 714 505